PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS


1.     Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje "atsikeli ir varai" susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".

2.     Asmens duomenų apsauga 

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje "atsikeli ir varai", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3.     Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "atsikeli ir varai" turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, siekiant kokybiškai ir laiku įgyvendinti užsakymą.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "atsikeli ir varai" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4.     Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "atsikeli ir varai" teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai pranešęs svetainėje. Visi pateikti iki pranešimo bus įvykdyti įprasta tvarka.

4.6. Pardavėjas, atsižvelgdamas į rinkos, teisės aktų pokyčius, gali vienašališkai papildyti ar pakeisti šių Taisyklių sąlygas, apie tai informuojant elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja naujiems, po Taisyklių papildymo ar pakeitimo, vartotojo daromiems užsakymams.

4.7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi "atsikeli ir varai" teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5.     Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuve "atsikeli ir varai".

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM. Prekės kaina yra ir galioja tokia, kokia buvo nustatyta pirkimo metu.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6.     Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pvz. pirkėjas nurodė klaidingą adresą ar telefono numerį, todėl kurjeris negali susisiekti su Pirkėju.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7.     Prekių kokybė, garantijos

7.1. Visi internetinėje parduotuvėje "atsikeli ir varai" parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Internetinėje parduotuvėje produkto nuotraukoje pavaizduoti prekių kiekiai ne visada susiję su nurodyta vieneto kaina – iliustracinėje nuotraukoje prekių gali būti pavaizduota daugiau. Pavyzdžiui, nuotraukoje vaizduojamas modelis su suknele ir džemperiu. Nurodyta vieneto kaina yra konkrečios prekės (pvz.: džemperio). Tai reiškia, kad nuotraukoje vaizduojama papildoma prekė (suknelė) į pirkinį neįtraukiama. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3. Parduodamos prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija.  

8.     Rinkodara ir informacija

8.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje "atsikeli ir varai" gali organizuoti įvairias akcijas ir teikti pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.3 punkte nurodytomis sąlygomis.

  

9.     Slapukai


9.1.ATSIKELI IR VARAI naudoja slapukus. Slapukas – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš svetainės į lankytojo kompiuterį, kad tinklapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą. Slapukai nekenkia vartotojo kompiuteriui, talpina tik tekstinę informaciją ir jokių virusų. Virtualiai neužima kietojo disko atminties.

9.2.Pirmojo tipo slapukai naudojami naršymo informacijai saugoti. Jie nustoja veikti pasibaigus apsilankymo seansui.

9.3.Antrojo tipo slapukai naudojami stebėti vartotojų elgseną tinklapyje. ATSIKELI IR VARAI tinklapyje šio tipo slapukas naudojamas stebėti pirkinių krepšelio veiklą ir lankytojų statistiką. 

9.4.Pirkėjas turi teisę slapukų atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos.


10.  Nenugalimos jėgos aplinkybės


10.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Pavyzdžiui, šalyje įsigalioja nauja reguliavimo tvarka, draudimas, gaisras, potvynis, karas, gamtos stichijos, tiekėjų streikai.  

 

11.  Baigiamosios nuostatos

 

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 
Prašymą/skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, Jūs turite kreiptis į mus: info@atsikeliirvarai.lt